Vyhledání položky

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Hlavní okno OCEP > Ceníky >

Vyhledání položky

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Vyhledání položek v tabulce můžeme provést dvěma způsoby. Jedním je použití klasického vyhledávacího okna, nebo rychlé vyhledání přímým zápisem hledaného požadavku z klávesnice.

Klasické vyhledání pomocí vyhledávacího okna:

Pro vyhledání záznamu (položky práce, materiálu, adresy…) můžeme zvolit několik způsobů. Buď z menu "Úpravy" volbou "Najít" nebo stiskem kombinace akceleračních kláves Ctrl+F. Další možností je ťuknutí myší na ikoně INajitSM "Vyhledání záznamu" nástrojové lišty okna.

Okno_Najit

Obecně platí, že první vyhledání než se načtou data do paměti, může být pomalejší. Další vyhledání v položkách shodného typu (práce/materiál...) by již mělo být rychlé.

Vyhledávat lze v různých částech programu OCEP a podle toho, kde byl tento dialog vyvolán, nabízí i mírně odlišné možnosti (vyhledání rozpočtu).

Ve vyhledávacím okně určíme, co chceme najít. V poli "Co hledat:" specifikujeme slova nebo jejich části, které chceme najít. Jednotlivé řetězce jsou od sebe odděleny mezerou. Přitom nezáleží na pořadí zadaných řetězců ve vyhledávací podmínce (při porovnání všech slov).

Tímto způsobem lze např. hledat položku v jejímž názvu se současně vyskytují tyto řetězce "cyky" (typ kabelu), "2" (počet žil), "o" (barva), "2.5" (průřez) a "vu" (způsob uložení u montážní položky VU = volně uložený). Zapsáním hledaného textu s mezerami "cyky 2 o 2.5 vu" tato volba hledá výskyt jednotlivých řetězců v poli v jejich libovolném pořadí. Další možností je hledání alespoň jednoho zadaného řetězce volbou - hledat "Jedno ze slov uvnitř pole".

Po zadání požadavku co chceme vyhledat se klávesou Enter spouští vyhledání prvního záznamu, kombinací Ctrl+Enter výběr všech položek podle zadaného požadavku. Pro přepnutí klávesnice z vyhledávacího okna do tabulky bez použití myši, slouží kombinace kláves Alt+Q nebo Alt+T. Opačným směrem pak Alt+TAB.

Dále vybereme z rolovací nabídky pole, ve kterém chceme provádět hledání (číslo, název nebo název 2) - implicitní hledání je v poli název. Následuje určení, zda se mají hledat všechna zadaná slova (výchozí nastavení), alespoň jedno zadané slovo nebo celý text od začátku.

Vyhledání je možné směrem "dolů" nebo "nahoru". Při zaškrtnutí další volby lze vyhledávat bez ohledu na malá a velká písmena... Další zaškrtávací volba umožňuje provádět vyhledávání jen v aktuálním ceníku a další jen v aktuální skupině.

Tlačítko "Najít první" začíná prohledání od začátku databáze bez ohledu na jakém místě stojíme (při prohledávání směrem dolů). "Najít další" prohledává databázi od pozice, na které se nachází aktuální záznam. Jako najít další funguje i klávesa F3.

Tlačítkem "Vybrat vše" provedeme výběr (označení) všech položek ve skupině, ceníku, nebo všech cenících (v odfiltrovaném seznamu), které odpovídají zadaným kritériím. Po tomto vyhledání se změní barva položek v tabulce pro zvýraznění tohoto režimu. Tlačítko "Vybrat vše" se změní na "Zrušit výběr", po jehož stisku se program vrátí do běžného režimu.

Tabulka_Vybrat_vse

Pro vyhledání konkrétní položky je možné postupovat jednoduše upřesňováním podmínek pro vyhledání. První širší podmínka se zadá do pole "Co hledat" například "cyky". Potvrzení pro zadání výběru položek splňujících zadané podmínky lze provést z klávesnice stiskem Ctrl+Enter. Program provede výběr dle zadaných podmínek z celé databáze a ten zobrazí. Pokud je nalezených položek větší množství, je možné stejným způsobem zužovat výběr pro vyhledání až se podaří nalézt požadovanou položku. V poli "Co hledat" zadat mezeru a další požadovaný řetězec. To celé následně potvrdit a spustit další vyhledání kombinací Ctrl+Enter. Stejným způsobem můžeme pokračovat do okamžiku než nalezneme požadovanou položku.

 

 

Rychlé vyhledání:

Kromě klasického hledání pomocí standardního vyhledávacího okna (Ctrl+F) můžeme v tabulkách využít i tzv. rychlé vyhledání. Rychlé vyhledání lze aplikovat na tabulku, která má fokus (je vybraná = stojíme někde v tabulce). Vyhledání se startuje přímým zápisem požadovaných znaků "virtuálně" z klávesnice. Po prvním takto zadaném znaku se zobrazí nad tabulkou okno rychlého vyhledání, kam se požadovaný hledaný řetězec automaticky zapisuje. Toto vyhledání funguje ve všech tabulkách hlavního okna, rozpočtu i na ostatních dokladech. Funguje nejen na hlavní tabulce, ale i v tabulkách na záložkách (např. na záložce "Vazby"). Tak lze vyhledávat buď jen např. v konkrétní skupině ceníku, nebo v celém ceníku, po jeho přepnutí na pohled bez skupin. To lze provést z menu "Zobrazit" volbou "Skupiny" nebo kombinací akceleračních kláves (Ctrl+K).

Při rychlém vyhledání nezáleží na velikosti písmen, to znamená, že můžeme zadat jak velká, tak i malá písmena a dohledány budou položky, kde se tento řetězec vyskytuje bez ohledu na velikost znaků.

V režimu rychlého vyhledání se prohledává v tabulce sloupec, podle kterého je aktuálně setříděno. Třídění je signalizováno tmavou šipkou (směřující nahoru nebo dolu) za názvem sloupce v jeho hlavičce. Takže lze filtrovat uživatelsky např. podle čísla položky, když je podle tohoto sloupce setříděno, nebo podle názvu, pokud podle tohoto sloupce přetřídíme. V případě, že není tříděno podle žádného sloupce (žádná šipka není tmavá = položky jsou seřazeny podle svého fyzického pořadí), vyhledává se ve všech sloupcích, ve kterých lze vyhledávat. Nehledá se ve sloupcích, ve kterých je číselná hodnota jako cena, množství a podobně. Výjimkou je v modulu "Sklady" sloupec "Karta", podle kterého se také vyhledává. Dále se nehledá podle sloupce, ve kterém je uložen datum. Pokud je v tabulce tříděno podle nějakého sloupce, podle kterého se nehledá, např. skladová cena, tak se hledá ve všech sloupcích, ve kterých je hledání povoleno (stejně jako při vypnutém třídění).

Okno_Rychleho_Vyhledani

Pokud plynule píšeme, program čeká na přednastavený časový interval mezi znaky, po kterém automaticky spustí filtrování položek. Tento interval je možné uživatelsky změnit v rozsahu 0,3 až 3 sec podle toho, jak je kdo schopen rychle najít na klávesnici požadovaný znak. Implicitně je nastavena 1 sec. Po překročení nastaveného intervalu se spustí proces hledání. Zadání dalšího znaku po tomto intervalu maže již dříve zadané znaky a tím vytvořený filtr, takže se provádí nové vyhledání. Nastavení intervalu zadání znaků se provádí v okně "Možnosti" hlavního okna na záložce "Obecné". Pro urychlení vyhledání před nastaveným intervalem stačí stisknout klávesu Enter. Tím se spustí okamžitě filtrování podle aktuálně zadaných podmínek.

Toto rychlé vyhledání funguje jako filtr na aktuální tabulce. To znamená, že po vyhledání budou zobrazeny pouze záznamy odpovídající zadaným požadavkům. Hledán může být jeden četězec znaků, případně více řetězců oddělených mezerou stejně jako ve standardním vyhledávacím okně.

Při změně členění (např. při přechodu na jinou skupinu v členění ceníku) zůstává zadaný filtr a aplikuje se automaticky na novou skupinu. Totéž platí při přetřídění podle jiného sloupce v tabulce. Vyhledání se okamžitě aplikuje na položky podle zadaných kritérií ve filtru pro hledání v nově přetříděném sloupci.

V okně rychlého vyhledání je tlačítko, které umožňuje přepínat, zda má být použit filtr na vyhledání od začátku textu, nebo kdekoliv uvnitř textu.

Tlacitko_Vyhledani_Kdekoliv_V_Textu tlačítko signalizuje rychlé vyhledání kdekoliv v textu (jeho stiskem se přepne na vyhledání od začátku)

Tlacitko_Vyhledani_Od_Zacatku tlačítko signalizuje rychlé vyhledání od začátku textu (jeho stiskem se přepne na vyhledání kdekoliv v textu)

Pokud jsou aktuálně vyfiltrovány z tabulky nějaké položky podle zadaných podmínek, lze stiskem těchto tlačítek vyvolat filtr, který zobrazuje seznam položek který buď splňuje podmínky od začátku textu, nebo kdekoliv uvnitř textu. Stejně tak pokud se přetřídí podle jiného sloupce, zobrazí se okamžitě i výsledky filtru aplikované na tento sloupec.

Pokud chceme pokračovat v započatém vyhledávání a již vypršel interval pro zadání dalšího znaku, můžeme klávesou TAB (nebo myší) vstoupit do editační buňky a pokračovat zápisem podmínek bez toho, aby dále při větší prodlevě byl zahozen obsah již zadaných podmínek a vyfiltrovaných položek.

Když se po rychlém vyhledání objeví v tabulce požadovaná položka, můžeme se šipkou dolů přesunout do tabulky na požadovaný záznam, kde s ním provedeme potřebné kroky.

Pokud již nepotřebujeme odfiltrované položky z tabulky dle zadaných podmínek, stiskneme klávesu Esc. Budou zobrazeny všechny položky tabulky dle aktuálního zobrazení.

Standardní vyhledávací okno lze kombinovat s rychlým vyhledáním. Nejprve můžeme ve všech ceníkách materiálů např. filtrovat "cyky" a pak tento seznam položek rychlým vyhledáním v tabulce dále filtrovat podle názvu, čísla a pod. Je to možnost, jak rychlé vyhledání aplikovat i na všechny ceníky dané kategorie (práce/materiály).