Tisk

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Tiskové sestavy rozpočtu >

Tisk

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Tisk je možné vyvolat z menu "Soubor" volbou "Tisk", pomocí akceleračních kláves Ctrl+P, nebo výběrem ikony ITiskSM na nástrojové liště. Následně se otevře okno, ve kterém můžeme vybrat požadovanou tiskovou sestavu a nastavit parametry tisku.

V rámci rozpočtu se nabízí tyto tiskové sestavy:

Titulní list rozpočtu – vytiskne základní informace o rozpočtu

Položky ceníku práce – vytiskne položky aktuálního montážního ceníku

Položky ceníku materiálů – vytiskne položky materiálů v rozpočtu

Položky ceníku dodávek – vytiskne položky dodávek v rozpočtu

Položky ceníku HZS – vytiskne položky hodinové zúčtovací sazby v rozpočtu

Položky ceníků prací – vytiskne položky všech montážních ceníků v rozpočtu

Položky všech ceníků – vytiskne položky všech montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS v rozpočtu

Subdodávky – vytiskne položky subdodávek v rozpočtu

Vlastní náklady – vytiskne položky vlastních nákladů v rozpočtu

Rekapitulace – vytiskne rekapitulaci rozpočtu (krycí list)

Rekapitulace + Položky všech ceníků – vytiskne rekapitulaci rozpočtu a položky všech montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS

Titulní list + Rekapitulace + Položky všech ceníků – vytiskne titulní list rozpočtu, rekapitulaci a položky všech montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS

Vyhodnocení – vytiskne kalkulaci (vyhodnocení) rozpočtu

Rozdělení mezd pracovníkům – vytiskne mzdy a hodiny v úkole a čase jednotlivých pracovníků

Produktivitu a výkony – vytiskne sestavu produktivity a výkonu jednotlivých pracovníků a celé zakázky

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka, se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s výsledkem spokojeni.

V případě složené sestavy "Rekapitulace + Položky všech ceníků" nebo "Titulní list + Rekapitulace + Položky všech ceníků" můžeme zaškrtnutím volby tisknout informaci o rozpočtu (číslo a název, případně popis a značky) na začátku každého tiskového oddílu.

Okno_Tisk_Rozpoctu

Podle zvolené tiskové sestavy jsou v okně záložky s dalšími možnostmi nastavení této sestavy:

Odstránkovat po ceníku – provede odstránkování po každém ceníku

Oddělit sazby DPH – oddělí na sestavě položky s odlišnou sazbou DPH

Oddělit montáž a demontáž – oddělí na sestavě položky montáže a demontáže. Za demontáž je považována montážní položka, která má koeficient demontáže < 1. Zadávání položek jako demontáž je dáno nastavením "Povolit demontáž položek ceníku" ve Vlastnostech montážního ceníku, nebo ruční editací hodnoty koeficientu demontáže v Detailu montážní položky v rozpočtu.

Oddělit za montážní ceníky – provede oddělení materiálů a dodávek na tiskové sestavě v návaznosti na jednotlivé montážní ceníky

Poznámky k položkám – provede tisk poznámek k jednotlivým položkám alternativně dalším zaškrtnutím na celou šíři stránky nebo jen v rámci sloupce názvu položky

Seznam značek – v rámci titulního listu rozpočtu vytiskne seznam použitých značek v aktuálním rozpočtu

Informace o investorovi – provede tisk informací o investorovi

Dlouhý popis položek – zaškrtnutím se provede tisk dlohého popisu položek, pokud je vyplněn (další zaškrtnutí umožní tisk na celou šíři stránky)

Obrázek na nový řádek – zaškrtnutí umožní tisk obrázku položky na nový řádek s možností nastavení velikosti obrázku při tisku

Poznámky rozpočtu – provede tisk poznámek k rozpočtu

Instrukce – provede tisk instrukcí k rozpočtu

Komunikace – provede tisk komunikace k rozpočtu

Razítko a podpis – provede v rekapitulaci a titulním listu rozpočtu tisk razítka a podpisu pracovníka, pokud jej má pracovník v číselníku zadané

Položky s nulovou cenou – na sestavě budou tištěny položky, které nemají vyplněnu cenu (cena=0)

Položky s nulovým množstvím – na sestavě budou tištěny položky s množstvím rovným nule

Navázané materiály a dodávky – navázané materiály a dodávky se budou tisknout na následující řádky za montážní položku

Agregovat ceny navázaných položek – u montážní položky tiskne cenu včetně navázaných položek materiálu a dodávek

V případě tisku montáží s navázanými položkami materiálů a dodávek nebo s agregovanými cenami navázaných položek (dle nastavení na záložce "Práce" v okně nastavení tisku) jsou do cen navázaných položek automaticky rozpuštěny jejich přirážky, které mají být (dle nastavení zobrazení přirážek) zobrazeny za sestavou položek. Tyto přirážky jsou v tomto případě rozpuštěny i do nenavázaných materiálů a dodávek. Tento stav zaškrtnutí volby je zobrazen i na záložce "Materiály" a "Dodávky", ale tam nelze měnit toto nastavení tisku. To lze měnit pouze na záložce "Práce".

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců, může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme ve Vzhledu stránky po stisku tlačítka "Vzhled stránky" a nastavení písma na tlačítko "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

Změny provedené v tomto okně se okamžitě zapisují do paměti a jsou ukládány společně s vlastním rozpočtem do databáze. Znamená to, že příště máme v rozpočtu stejné nastavení tiskových sestav, které jsme provedli v minulosti (naposledy). Pokud chceme vytisknout specifickou sestavu, ke které se běžně nechceme vracet, provedeme to následujícím způsobem:

Před vstupem do tisku uložíme vlastní rozpočet z menu "Soubor" volbou "Uložit", kombinací kláves Ctrl+S, nebo ťuknutím levého tlačítka myši na ikoně IUlozitSM "Uložit rozpočet". Následně vyvoláme tisk, provedeme požadované specifické nastavení tisku a dokument vytiskneme. Po vlastním tisku ukončíme práci s rozpočtem bez jeho uložení. Tím se informace o provedených změnách nastavení tisku nezapíší do souboru s rozpočtem.