Náhrada položky v rozpočtu za jinou z ceníku

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Další možnosti rozpočtu >

Náhrada položky v rozpočtu za jinou z ceníku

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Z kontextového menu na pravé tlačítko myši na vybrané položce v rozpočtu, z menu "Úpravy" - "Položky" nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+H je k dispozici funkce "Nahradit", která umožní provést nahrazení aktuální položky v rozpočtu jinou položkou z ceníku. Po zvolení této funkce se otevírá okno výběru nové položky.

Okno_Nahrazeni_Prace

V okně se můžeme pohybovat běžným způsobem (šipkami nahoru a dolů, listovat myší, procházet skupiny v levé části okna), nebo použít vyhledání položky (tlačítko "Najít" nebo kombinaci kláves Ctrl+F). Pro vyhledání položky slouží standardní vyhledávací okno programu. Tlačítkem "Nahradit" nebo dvojitým stiskem levého tlačítka myši v tabulce na požadované položce provede program výměnu položky z tohoto okna za položku z rozpočtu ve shodném množství.

Tuto funkci je vhodné použít při drobné změně rozpočtu, kdy se jedná například o změnu průřezu vodičů a podobně. Dojde tím ke značnému urychlení práce. Není tedy nutné smazat chybnou položku, jít hledat jinou a zadávat množství do rozpočtu. Tuto funkci je možno použít u montážních položek, materiálů, dodávek i HZS.

Pokud funkci použijeme pro nahrazení montážní položky, je možné její náhradu provádět včetně náhrady i jejích navázaných položek. To je dáno stavem zaškrtávacího rámečku "Nahradit včetně navázaných položek" nad tlačítkem "Nahradit".

V případě zaškrtnutí volby "Převzít Název 2 z ceníku" se k montážním položkám včetně jejich navázaných do rozpočtu převezme i obsah textu Názvu 2 z ceníku hlavního okna.

Zaškrtnutím volby "Ponechat skupinu pro nenalezené" se v případě náhrady položek, které nebyly dohledány v ceníku, nastaví tato skupina v členění jako výchozí pro jejich další dohledání.

Navázané položky vidíme v tabulce, pod nahrazovanou položkou. Při nahrazení montáže tak můžeme účelově vyměnit i navázané položky nebo třeba jen ty navázané. Zaškrtnutím fajfky před položkou v tabulce navázaných položek určíme, která z navázaných se vloží do rozpočtu. Můžeme vybrat i více navázaných položek.

Pokud se nahrazování provádí v jiném poměru, než 1:1, jsme následně dotázáni, jak se k nahrazovaným vazbám zachovat. Pod vazbou v rozpočtu je tabulka s nově vybranými navázanými položkami. Stiskem tlačítka "OK" bez zaškrtnutí rámečku před položkami se do rozpočtu přenesou obě vybrané navázané položky bez speciální návaznosti na aktuální nahrazovanou navázanou položku. U nově vybraných navázaných položek můžeme změnit jejich normované předvyplněné množství. To provedeme v editační buňce "Množství" v pravém spodním rohu okna.

Můžeme tak např. k montáži 6 ks krabic rozdělit navázaný materiál jednoho typu ve shodném množství 6 ks na dvě odlišné dodávky krabic v celkovém množství 6 ks.

Další specialitou může být zaškrtnutí obou položek vazeb pro nahrazení. V takovém případě vznikne v rozpočtu jedna navázaná položka v jednotkové ceně obou zaškrtnutých položek. To je vhodné zejména u náhrady položek v poptávce, kde je nutné vyplnit cenu více navázaných položek do jedné editační buňky.

Okno_Sparovani_Nahrazovanych_vazeb

Pokud množství u položky neodpovídá přednastavenému poměru u vazeb mezi položkami při náhradě včetně navázaných, zobrazí se okno s navázanou položkou v rozpočtu a s nově nahrazovanou položkou a jejich množství ke kontrole. Zde můžeme určit, zda se k nově navázané položce dát množství u navázané položky v rozpočtu, nebo nově zadané množství. Zaškrtnutím volby "Příště se nedotazovat" se tento proces provede automaticky. Toto platí pro aktuální práci s programem do jeho ukončení.

Okno_Mnozstvi_navazanych_polozek

Funkce nahrazení položky pracuje na pozadí s ID číslem položky, které je interní součástí databáze. Toto číslo je s položkou přenášeno z ceníku do rozpočtu. U rozpočtů importovaných z OCEP verze 7 a 8 bude s největší pravděpodobností jiné než u téže položky v ceníku. Totéž platí i pro rozpočty naimportované z instalace od jiného uživatele programu OCEP. V takovém případě program při nenalezení shodné položky přes její ID dohledá položku podle jejího čísla a názvu. Při plné shodě se zastaví na položce a zobrazí ji. Pokud nenalezne absolutní shodu v čísle i názvu, ale jen v čísle položky a to u více položek najednou, zobrazí se první položka a informační okno, které zobrazí kolik shodných položek v čísle bylo nalezeno a jakým způsobem doporučujeme položky vyhledat pro správnou identifikaci té "původní položky".

Tlačítkem INajitSM "Najít" nebo kombinací kláves Ctrl+F otevřeme vyhledávací okno. V poli "Co hledat" zadáme celé číslo položky, "Hledat v poli" vybereme "Číslo", "Porovnávat" vybereme "Celý text od začátku" a hledání potvrdíme stiskem tlačítka "Vybrat vše". Ze zobrazených položek určíme (postavíme se na ní) tu k nahrazení (ze správného ceníku) a ve vyhledávacím okně stiskneme tlačítko "Zrušit výběr". První vyhledání způsobem "Vybrat vše" trvá delší dobu, protože je zapotřebí načíst všechny položky do paměti.